Het is vandaag zaterdag, 31 juli 2021

Zoek in Actueel Aanbod

U bent hier:     Home Disclaimer
Disclaimer

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij HM Vastgoedbeheer. Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen of gebruiken van gegevens, dient  vooraf schriftelijke toestemming van de HM Vastgoed beheer te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de HM Vastgoedsbeheer internetsite of in de de daarin opgenomen gegevens. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die HM Vastgoedbeheer aan de samenstelling van haar internetsite en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft zij geen garanties op volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De informatie op deze internetsite wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. HM Vastgoed beheer zal bij misbruik een beroep op haar rechten doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

HM Vastgoedbeheer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, de HM Vastgoedbeheer  internetsite op welke manier dan ook. Raadpleging van deze internetsite geschiedt volledig voor eigen risico.